IS GROUP

Regulamin Promocji Zima


Regulamin Promocji „Zima” Obowiązujący od dnia 02.12.2020

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja QC 3618 HBFF ”(„Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Industrial Solutions Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczepanowie przy ulicy Lipnickiej, NIP: 913-161-79-70 („Organizator”), adres do korespondencji Industrial Solutions Group Sp. z o.o., ul. Lipnicka 25 , Szczepanów.

3. Promocja będzie realizowana od godz. 00.00 w dniu 2 grudnia 2020 r. do godz. 23.59 w dniu 31 stycznia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych, o czym poinformuje Organizator.

4. Produkty promowane poniżej:  

Quakercool 3618 HBFF w opakowaniu 195 kg typu beczka

Quakercool 3618 HBFF w opakowaniu 20 kg typu hobok

Wszystkie produkty o których mowa w niniejszym punkcie będą dalej łącznie zwane ,,Produktami Promocyjnymi” a każdy z nich z osobna ,,Produktem Promocyjnym”.

5. Nagrodami w Promocji są :

Do opakowania typu beczka:

Quakerclean 8700 – opakowanie 20 kg

XCP ONE 400 ml – 12 szt

Refraktometr

Karta podarunkowa o wartości 250 Pln

Do opakowania typu hobok:

Czujnik pomiaru cieczy

Specjalistyczny krem do rąk Stoko

Preparat XCP One – 400 ml lub 500 ml

Karta podarunkowa o wartości 25 Pln

6. Uczestnikiem Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c., prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne („Przedsiębiorca”) dokonujące zakupów Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych bezpośrednio od Organizatora, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 7 poniżej, z wyłączeniem Organizatora i jego pracowników oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży produktów wymienionych w pkt. 5 powyżej (dystrybutorzy),.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego za Nagrody.

8. Uczestnik otrzymuje Nagrody za pośrednictwem poczty kurierskiej, karty podarunkowe będą wysyłane natomiast za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

9. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.

10. Stosownie do postanowień o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Uczestnicy programu promocyjnego z tytułu otrzymania w/w nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie z tytułu podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową dokonuje się także w oparciu o ustawę z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami.

2. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres korespondencyjny Organizatora: Industrial Solutions Sp. z o.o., ul. Lipnicka 25 , Szczepanów 55-300, z dopiskiem na kopercie „Promocja QC 3618 HBFF.” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji – nie później jednak niż do 15 lutego 2021 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika i Przedsiębiorcy niezbędne do przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności  z przyczyn techniczno – organizacyjnych oraz prawo wyłącznej interpretacji Regulaminu, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w terminie 2 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora lub na stronie www.is-group.pl w terminie, co najmniej 2 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora lub na stronie www.is-group.pl.

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.